شرح غزلیات حافظ

برای آشنایی با اندیشه ها، نظریات و مفاهیم بنیادین هر اندیشمندی ابتدا باید سیری در مبانی اعتقادی و هستی شناسی او داشته باشیم.مشتاقان و علاقمندان به فهم و درک بالاتر و عمیق تر غزلیات بی نظیر حضرت حافظ خوب است که ابتدا با مبانی هستی و معرفت شناسی او از طریق شنیدن فایل های صوتی هستی شناسی آشنا شوند. بعد از آن در شرح هر غزل، با نمادهای پرتکرار و رایج در دیوان آشنا می شوند که آنها را در فهم غزلیات دیگر نیز یاری می رساند.
روش شرح در درس گفتارهای صوتی دوره های حافظ شناسی به این صورت است که ابتدا کلمات و نمادهای مهم در بیت توضیح داده می شوند.سپس مفاهیم فلسفی، حکمی و عرفانی بیت تشریح و آرایه های لفظی و معنوی و ادبی آن تبیین می گردند.
از آنجا که معنا و مفهوم دو مقوله جدا هستند بعد از شرح کامل معنای بیت، مفهوم کلی بیت یعنی قصد و نیت شاعر از سرایش بیت، در یک جمله یا عبارت کوتاه بیان می گردد.این کار به برداشت دقیق و سریع معرفت جو در مطالعه آثار منثور و منظوم دیگر نیز کمک شایان می نماید.
در پایان شاهد مثالی برای بیت از همان شاعر یا شعرای دیگر بیان می شود.یعنی بیتی با همان مفهوم و موضوع ولی با کلماتی دیگرکه هم به فهم بیشتر موضوع کمک می کند و هم آشنایی گسترده تری با اشعار و اندیشه های شعرای دیگر برای معرفت جو فراهم می آورد.
در عین حال خوانش صحیح غزل از اهمیت بالایی برخوردار است. یک خوانش صحیح و کامل می تواند معنای ذهنی و احساس شاعر را تا حد زیادی به شنونده منتقل سازد.
نکاتی که در خوانش صحیح اشعار باید مدنظر گرفته شود:
1-مطابقت معنا و آهنگ صدا
2-رعایت ریتم و وزن صحیح اشعار
3-انتقال احساس کلام به شنونده
4-رعایت مکث و سرعت در جای خود
5-رعایت لحن غزل با توجه به مفاهیم
6-تاکید روی کلمات خاص با توجه به مفهوم اصلی بیت
7-تنظیم تن و میزان مناسب صدا

غزلیات-حافظ